Subvencions municipals

Ajuts econòmics a entitats i associacions sense finalitat de lucre que participin en els marcs festius de: Cavalcada de Reis, Carnaval i Passada de Sant Antoni Abad.

Arxius adjunts:

 Bases Específiques de Concessió d’Ajuts Econòmics a Entitats i Associacions sense finalitat de lucre que participin, en el muncipi de Barberà del Vallès, en els Marcs Festius de: Cavalcada de Reis, Carnaval i Passada de Sant Antoni Abad.

Annexos de les Bases Específiques: Marcs Festius

Enllaços:

Convocatòria de les bases específiques de concessió d’ajudes econòmiques a entitats i associacions sense ànim de lucre que participin, al municipi de Barberà del Vallès, en el Marc Festiu de Carnaval 2017

Convocatòria de les bases específiques de concessió d’ajudes econòmiques a entitats i associacions sense ànim de lucre que participin, al municipi de Barberà del Vallès, en el Marc Festiu de Cavalcada de Reis 2017

Ajuts econòmics i d’infraestructures a les AMPA / AFA durant el curs 2016-2017

Concessió d’ajuts econòmics i infraestructurals a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnat / Famílies d’Alumnat (AMPA / AFA) dels centres educatius sufragats amb fons públics del municipi de Barberà del Vallès que promoguin activitats, projectes o programes en els següents àmbits:

  • Activitats extraescolars organitzades per les AMPA/AFA adreçades a l’alumnat i prèviament previstes en la Programació Anual del Centre i aprovades pel Consell Escolar.
  • Activitats de biblioteca oberta als centres educatius organitzades per les AMPA/AFA adreçades a l’alumnat i prèviament previstes en la Programació Anual del Centre i aprovades pel Consell Escolar.
  • Activitats de casal de vacances d’estiu organitzades per les AMPA/AFA dels centres educatius de primària durant el mes de juny i juliol que no tinguin caràcter familiar, es desenvolupin amb una finalitat educativa, s’organitzin de manera general de dilluns a divendres i en les quals els i les participants no hi facin nit.

Enllaços:

Convocatória per a la concessió d’ajuts econòmics de l’impost de béns immobles (IBI) dirigides a famílies monoparentals

 

Ajuts econòmics de suport al desenvolupament de projectes de socialització i/o reutilització de llibres de text i/o material didàctic complementari durant el curs 2016-2017

Enllaços:

Bases que regulen la concessió d’ajuts econòmics de suport al desenvolupament de projectes de socialització i/o reutilització de llibres de text i/o material didàctic complementari durant el curs 2016-2017

Convocatòria d’ajuts econòmics de suport al desenvolupament de projectes de socialització i/o reutilització de llibres de text i/o  aterial didàctic complementari durant el curs 2016-2017

Ampliació del crèdit inicialment previst per a la concessió d’ajuts econòmics de suport al desenvolupament de projectes de socialització i/o reutilització de llibres de text i/o material didàctic complementari durant el curs 2016-2017

 

Ajuts econòmics i infraestructurals a entitats sense finalitat de lucre que promoguin, en el municipi de Barberà del Vallès durant l’any 2016, programes en l’àmbit de la promoció cultural

Arxius adjunts:

 Annexos sol·licitud ajuts cultura per a l’any 2016

 

Ajuts econòmics tant a associacions com a entitats esportives sense finalitat de lucre durant l’any 2016

Us adjuntem les bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics i infraestructurals per a associacions en general i entitats esportivas sense finalitat de lucre que promoguin LA IGUALTAT DE LES DONES, L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA, LA PROMOCIÓ DE LA SALUT, LA PROTECCIÓ I EL BENESTAR DELS ANIMALS, L’ATENCIÓ A LA POBLACIÓ NOUVINGUDA, L’AFAVORIMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL, L’ATENCIÓ A LA GENT GRAN, EL LLEURE INFANTIL, L’ATENCIÓ A LA JOVENTUT, LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME, LA PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT i que desenvolupin el seu programa d’activitats al municipi de Barberà del Vallès durant l’any 2016.

Arxius adjunts:

 

Ajuts econòmics individuals per a l’assistència a activitats esportives organitzades per entitats esportives de Barberà del Vallès

Arxius adjunts:

 Bases de concessió de beques per a activitats esportives

 

Ajuts econòmics a associacions i entitats esportives sense finalitat de lucre durant l’any 2015

Us adjuntem les bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics i infraestructurals per a associacions en general i entitats esportivas sense finalitat de lucre que promoguin LA IGUALTAT DE LES DONES, L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA, LA PROMOCIÓ DE LA SALUT, LA PROTECCIÓ I EL BENESTAR DELS ANIMALS, L’ATENCIÓ A LA POBLACIÓ NOUVINGUDA, L’AFAVORIMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL, L’ATENCIÓ A LA GENT GRAN, EL LLEURE INFANTIL, L’ATENCIÓ A LA JOVENTUT, LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME, LA PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT i que desenvolupin el seu programa d’activitats al municipi de Barberà del Vallès durant l’any 2015.

Arxius adjunts:

 

Ajuts econòmics i infraestructurals a les AMPA i AFA dels centres educatius de Barberà del Vallès durant l’any 2015

Us adjuntem les bases de concessió d’ajuts econòmics i infraestructurals a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnat / Famílies d’Alumnat (AMPA / AFA) dels centres educatius sufragats amb fons públics del municipi de Barberà del Vallès que promoguin activitats, projectes o programes en els següents àmbits:

– Activitats extraescolars organitzades per les AMPA/AFA adreçades a l’alumnat i prèviament previstes en la Programació Anual del Centre i aprovades pel Consell Escolar.

– Activitats de biblioteca oberta als centres educatius organitzada per les AMPA/AFA.

– Activitat de casal de vacances d’estiu organitzades per les AMPA/AFA dels centresxeducatius de primària durant el mes de juny i juliol que no tinguin caràcter familiar, es desenvolupin amb finalitat eduycativa, s’organitzi de manera general de dilluns a divendres i en el qual els i les participants no facin nit.

Amb les Bases trobareu els documents que heu de presentar i que es registraran al Registre General d’entrada de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, del 7 de gener al 5 de febrer de 2015.

Arxius adjunts:

 Bases de concessió d’ajuts econòmics i infraestructurals a les AMPA / AFA