Legislació sobre associacionisme

A continuació, trobareu els enllaços per accedir a la legislació sobre associacionisme:

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Llei 7/2012, de 15 de junyLlei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Llei 10/2011, de 29 de desembre: Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. Aquesta Llei modifica la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i deroga els articles 30, 31, 32, 36, 37 i 38 de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, i el Decret 207/1999, del 27 de juliol, sobre l’estructura i el funcionament del Consell Català d’Associacions.

Decret 259/2008, de 23 de desembreDecret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Llei 4/2008, de 24 d’abrilLlei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Decret 6/2008, de 21 de gener: Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.

Llei orgànica 1/2002, de 22 de marçLlei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Reial decret 1740/2003, de 19 de desembreReial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública.

Decret 206/1999, de 27 de juliolDecret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d’organització i funcionament del Registre d’associacions.

Decret 202/1987, de 19 de maigDecret 202/1987, de 19 de maig. Associacions de pares d’alumnes.

Decret 197/1987, de 19 de maig: Decret 197/1987, de 19 de maig. Associacions d’alumnes.