Registre Municipal d’Associacions

El Registre Municipal d’Associacions és un cens que facilita les relacions del consistori amb les entitats i les associacions de la ciutat.

Els requisits per poder-se donar d’alta en aquest Registre són ser una entitat o associació que:

 • No tingui ànim de lucre
 • Tingui seu social a Barberà del Vallès
 • El seu marc d’actuació sigui Barberà del Vallés
 • El seu objectiu estatutari sigui fomentar els interessos generals del municipi
 • Representin interessos sectorials, econòmics, comercials, professionals, científics, culturals o anàlegs
 • La seva activitat tingui per objecte la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes de qualsevol lloc del món

Procediment:

Cal presentar la instància de Sol·licitud d’inscripció al Registre Municipal d’Associacions a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Documentació que cal presentar:

 • Document acreditatiu del NIF /CIF de l’entitat, així com dels seus representants.
 • Certificat subscrit pel representant legal de l’entitat acreditatiu de les persones (nom i cognoms) que ocupen els càrrecs directius de l’entitat tant d’òrgans col·legiats com unipersonals (president, secretari, tresorer, etc.)
 • Original i còpia ( o còpia compulsada) del document que acrediti la inscripció en el Registre General d’Associacions (Generalitat de Catalunya), o bé al Registre d’Entitas Esportives de la Generalitat de Catalunya en cas de tractar-se d’una associació o entitat esportica, així com dels seus estatuts.
 • Certificat subscrit pel representant legal de l’entitat acreditatiu del nombre de socis que pertanyen a l’entitat.
 • Resum del pressupost de l’any en curs de l’entitat, acompanyat del certificat de l’acord acreditatiu de la seva aprovació adoptat per l’òrgan cometent per fer-ho.
 • Programa d’activitats de l’any en curs, acompanyat del certificat de l’acord acreditatiu de la seva aprovació adoptat per l’òrgan competent per fer-ho.
 • Declaració formal, segons model normalitzat al dors d’aquesta sol·licitud, signada pel seu representatn legal, per la qual l’entitat es compromet a:
  • Notificar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les seves dades, dintre del termini del mes següent a la data que es produeixi.
  • Comunicar a l’Ajuntament durant el mes de gener de cada any les dades relatives al pressupost i programa d’activitats de l’entitat.
 • Si es tracta de la inscripció d’una oficina o delegació de l’entitat, caldrà acreditar l’acord de l’òrgan competent de l’entitat, conforme als seus estatuts, pel qual es decideix establir en aquest municipi una oficina o delegació territorial de l’entitat. en aquest cas, caldrà ajuntar a la sol·licitud tota la resta de documentació ajustada al seu caràcter d’oficina o delegació territorial.

Les entitats inscrites estaran obligades a notificar al Registre qualsevol modificació que aquesta tingui, fent servir el joc d’impresos normalitzats , dintre del mes següent que es produeixi, excepte el pressupost i el programa anual, que s’aportaran durant el mes de gener de cada any.