RECERCA / INVESTIGACIÓ i SOCIETAT 3 (7)

La investigació (del llatí “investigatio”), també anomenada recerca, és una activitat humana orientada al descobriment de quelcom mitjançant diferents estratègies.

Si apliquem aquesta paraula al món científic, podem dir que la investigació científica és un conjunt d’activitats intel•lectuals i experimentals de caràcter sistemàtic que permeten incremen- tar els coneixements sobre un determinat assumpte de mane- ra ORGANITZADA I OBJECTIVA.

Podem dir que hi han dos grans grups: la investigació o re- cerca bàsica que permet ampliar el coneixement científic grà- cies al impuls i/o a la modificació de les teories; i la investi- gació o recerca aplicada, en la que podem aprofitar el cone- ixement acumulat per qüestions concretes sorgides en la pràctica. Tot i que les dues són molt importants pel desenvolupament d’una societat moderna, és la segona, la investigació aplica- da, la que permet als individus, gaudir i aprofitar-se dels seus resultats de forma més directa.

……….A.S ………..
-Ampa Can Planas-

Publicat a General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.